Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่าน ข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทายแนะนำตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธแสดงความยินดี แสดงความเสียใจการพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความ อธิบาย บรรยายการกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อเขียนรายงาน เชิงวิชาการและเขียนโครงการ